ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

KDO JSME

Attachmentové centrum ATTA vzniklo v roce 2017 jako společenství terapeutů, kteří ve své praxi dlouhodobě pomáhají rodinám, které pečují o děti s poruchou ve vytváření vztahové vazby, attachmentu.  Poruchy attachmentu vznikají všude tam, kde se v prvních letech života dítěte nepovedlo vytvořit bezpečné citové pouto k jedné blízké a bezpečné osobě. Jde o rodiny, kde následkem nejrůznějších nepříznivých situací a traumatických událostí (např. rozvod, úmrtí v rodině) došlo k otřesení základní důvěry dítěte vůči jeho nejbližším, nebo o rodiny, které přijaly do své péče děti, které prošly zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním, a které přestaly v důsledku svých životních zkušeností lidem věřit a spoléhat se na ně.

Attachmentové centrum ATTA nabízí všem těmto rodinám cesty, jak znovuobnovit důvěru jejich dětí a jak s nimi navázat pevné citové pouto. Využívá k tomu všechny dostupné prostředky, v závislosti na věku dítěte a míře jeho poruchy.

Vedle diagnostiky poruch attachmentu u dětí i u dospělých (AAI, CAI, Strange situation) se jedná především o Rodinnou terapii poruch attachmentu (AFFT) spojenou s Dyadickou vývojovou psychoterapií (DDP), o Terapii hrou spojenou s Filiální terapií, o práci s terapeutickým pískovištěm (Sandspiel, Sandplay, Sandtray), o Theraplay, o využití Narativní terapie a zpracování životní historie dítěte (Kniha života, My Backpack) a o využití klasické Rodinné terapie.

Vedle poradenství a terapeutické práce nabízí spolek ATTA i vzdělávání jak pro rodiče a pěstouny, tak pro odbornou veřejnost, pro psychology a sociální pracovníky, a dále nabízí i možnost intervizí a supervizí.

PhDr. Jana Kovařovicová
psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing,  Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).
Má dlouholetou praxi v oblasti náhradní rodinné péče, pracovala v dětském domově a spolupracuje se řadou provázejících organizací a s MPSV, kde pracuje jako metodik projektu „Specifika péče o děti v NRP“.

tel: +420 605 742 769
email: jana.kovarovicova@attachment.cz

Mgr. Jolana Prušková
rodinná terapeutka, lektorka, supervizorka

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze. Ukončuje dlouhodobý výcvik Integrativní rodinné terapie, absolvovala střednědobé výcviky Arteterapie, Dyadické vývojové psychoterapie, Systemické supervize a koučování a řadu odborných kurzů zaměřených na práci s tělem.
Poslední roky se věnuje zejména oblasti náhradní rodinné péče, má zkušenost s dlouhodobým doprovázením pěstounských rodin, pracuje jako lektorka, rodinná terapeutka a supervizorka v oblasti NRP.

tel: +420 777 830 505
email: jolana.pruskova@attachment.cz

Mgr. Barbora Petránková
psycholožka, terapeutka, lektorka

Mgr. Barbora Petránková vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Ukončuje dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v analytické psychologii C. G. Junga. Absolvovala také další dílčí kurzy a výcviky: Dyadická vývojová psychoterapie, Krizová intervence, Motivační rozhovory, Sandplaying, Arteterapie… Vedle analytické praxe ji inspirují postmoderní a dialogické přístupy a přístupy zaměřené na tělo.
Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi a dospívajícími v rámci biologické rodiny, ústavní výchovy i pěstounské péče. Ráda ale pracuje také s dospělými (v minulosti např. v oblasti závislostí).

tel: +420 603 230 331
email: barbora.petrankova@attachment.cz

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a dále sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Kompletní krizové intervenci a v Nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem – např. Somaticexperiencing ® forkids, bodyterapeutické workshopy, biosyntéza, Focusing, Komunikační bedna, My Backpack a další.
Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po adolescenci, a také s dospělými klienty. Lektoruje řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na témata problematiky attachmentu, neurobiologického vývoje, témata z vývojové psychologie, možnosti diagnostiky a terapie poruch attachmentu a další.

tel: +420 735 134 132
email: zuzana.sipova@attachment.cz