ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ TRAUMA


Vedle pojmuporuchy attachmentu se také často využívá pojem „komplexní vývojové trauma“.

Pojem komplexní vývojové trauma je pojem o něco širší, který se snaží zahrnout všechny oblasti vývoje dítěte, které jsou zasaženy špatnou péčí v raných stadiích jeho života.

Komplexní vývojové trauma vzniká, pokud je dítě vystaveno působení traumatických událostí opakovaně, po dlouhou dobu a to v období dětství, tj. v době velmi citlivé pro je celý jeho další vývoj. Pokud rodiče své dítě dlouhodobě zanedbávali, týrali nebo zneužívali, budou následky nesrovnatelně závažnější, než by byl vliv jednorázového traumatu, které přišlo do rodiny zvenčí (např. nehoda, úmrtí v rodině apod).

Komplexní vývojové trauma zahrnuje současně celou řadu oblastí:

Vytváření
ZDRAVÉHO CITOVÉHO POUTA
k jedné blízké a bezpečné osobě, tj. poruchy attachmentu (např. nedůvěra, pocity izolace, problémy s hranicemi ve vztazích)

SOMATICKÉ PROBLÉMY
(např. v oblasti senzomotoriky, psychosomatické obtíže, určité typy somatických onemocnění)

EMOČNÍ PROBLÉMY
a problémy při regulaci afektů (např. potíže vyznat se ve světě emocí, dokázat o nich mluvit a zvládat je)

DISOCIACE
(např. změněné stavy vědomí, poruchy paměti)

PORUCHY CHOVÁNÍ
(např. impulsivita, agresivita, opoziční chování, neochota ke spolupráci, problémy respektovat hranice a limity, poruchy v příjmu potravy, poruchy spánku, problémy se zneužíváním návykových látek)

PORUCHY UČENÍ
(např. poruchy pozornosti, poruchy učení, špatné porozumění řeči a slabá slovní zásoba, problémy se zaměřením se na úkol a jeho dokončením)

PROBLÉMY
V SEBEHODNOCENÍ

(např. pocity špatného já, pocity hanby, nízké sebehodnocení)

DYADICKÁ VÝVOJOVÁ TERAPIE, terapie DDP, výcvik DDP, attachment