ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

VZDĚLÁVÁNÍ

Rok 2020

Otevíráme druhý běh Komplexního výcvikového programu zaměřeného na problematiku práce s dětmi v NRP!

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA otevírají na podzim 2020 druhý běh Komplexního výcvikového programu zaměřeného na problematiku práce s dětmi v NRP, tj. s dětmi, které prožily vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta – attachmentu (otevření II. běhu výcviku určeného terapeutům očekáváme na začátku roku 2021).

Výcvik pomůže profesionálům získat znalosti a dovednosti potřebné pro pomoc dítěti i těm, kteří o ně pečují, pěstounům či adoptivním rodičům. Pomáhají rozumět příčinám projevů chování dítěte a ukazuje cesty, jak se dá k dítěti přistupovat tak, aby se jeho zranění z minulosti postupně uzdravovala.

Jedná se o zcela unikátní výcvikový program, který propojuje nejnovější poznatky o vlivu komplexního vývojového traumatu na vývoj mozku zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí (Daniel Siegel, Bessel Van der Kolk, Jonathan Baylin) s poruchami chování (Daniel Hughes), které tyto děti často vykazují.

Účastníci programu se seznámí se problematikou poruch attachmentu, vlivem raného traumatu na vývoj mozku, základy terapeutického rodičovství, způsoby zpracování historie a zásadami kontaktu s biologickou rodinou, s účinnými terapeutickými postupy jak těmto dětem pomoci (Dyadic Developmental Psychoteraphy – DDP, Filiální terapie, Theraplay, Dotyková terapie) a obdrží autorské materiály ke studiu.

Vyplněnou přihláška je možné zasílat na adresu: Nikola.svimberska@sos-vesnikcy.cz v termínu od 1. 4. do 31. 5. 2020. přihlášku je možné stáhnout na stránkách SOS dětských vesniček: https://www.sos-vesnicky.cz/aktuality/komplexni-vycvikovy-program-zamereny-na-problematiku-prace-s-detmi-v-nrp/

S přihlášenými účastníky proběhne během jara/léta 2020 přijímací pohovor, data budou upřesněna. Podmínkou přijetí do výcviku je přímá poradenská práce s dětmi s poruchami attachmentu a přímá práce s náhradními rodinami.

Výcvikový program je určen těm odborníkům, kteří poradensky pracují s dětmi s poruchami attachmentu a s jejich rodinami.

Program výcviku

 • teorie attachmentu, komplexní vývojové trauma a jeho vliv na vývoj mozku dítěte
 • poruchy chování u dětí s komplexním vývojovým traumatem, vhodné výchovné intervence, terapeutické rodičovství
 • práce s traumatem, zpracování historie dítěte a kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • dítě s poruchami attachmentu ve škole
 • principy specializovaných terapeutických metod využívaných při práci s dětmi s poruchami attachmentu : Dyadická vývojová psychoterapie, Terapie hrou, Filiální terapie, Theraplay, Dotyková terapie
 • supervize

Akreditace/certifikáty

 • některé výukové bloky jsou samostatně akreditovány MPSV, sociální pracovníci si tak mohou v rámci výcviku splnit povinné vzdělávání

 Rozsah a struktura výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 192 hodin
 • osm třídenních setkání, data jednotlivých setkání budou upřesněna
 • doba trvání výcviku 18 měsíců
 • max 20 osob v jedné výcvikové skupině
 • účastnící obdrží výukové materiály k jednotlivým setkáním
 • předpokládá se individuální studium zadaných materiálů mezi jednotlivými setkáními
 • v rámci jednotlivých výukových modulů bude vyčleněn čas pro supervizní práci
 • na konci výcviku účastníci odevzdávají krátkou kazuistiku, kde ukazují nově nabyté vědomosti na své práci s konkrétní rodinou

Cena výcviku

Náklady výcviku významným způsobem pokrývají SOS dětské vesničky ze svých zdrojů, proto je možné nabízet účast za mimořádně výhodnou cenu. Předpokládaná cena pro účastníky je 25 000 Kč

Doba a místo konání výcviku

 • Praha 5 Lahovice
 • Počátek výcviku podzim 2020, předpokládané ukončení výcviku podzim 2022

Lektoři

 • odbornými garanty výcviku budou PhDr. Jana Kovařovicová a PeaDr. Petra Pávková, které mají mnoholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi s poruchami attachmentu
 • na výcviku se budou dále podílet další zkušení odborníci: Mgr. Gabriela Vykypělová, Mgr. Zdenka Štefanidesová, Bc. Šárka Francírková, Petra Zálešáková, Mgr. Jolana Průšková, Mgr, Barbora Petránková

Rok 2018

SOS dětské vesničky ve spolupráci s Attachmentovým centrem ATTA pořádají dva ucelené výcvikové programy zaměřené na problematiku práce s dětmi, které prožily komplexní vývojové trauma a trpí poruchami ve vytváření citového pouta – attachmentu.

V českém prostředí se jedná o zcela unikátní výcvikové programy, které propojují nejnovější poznatky o vlivu komplexního vývojového traumatu na vývoj mozku zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí (Daniel Siegel, Bessel Van der Kolk, Jonathan Baylin) s poruchami chování (Daniel Hughes), které tyto děti často vykazují. Účastníci programů se seznámí jak s možnostmi diagnostiky poruch attachmentu, tak s účinnými terapeutickými postupy, jak těmto dětem pomoci (Dyadic Developmental Psychotherapy – DDP, Theraplay, filiální terapie, využití dotykové terapie, práce s traumatem, zpracování historie) a obdrží autorské materiály ke studiu.
Jeden výcvikový program je určen sociálním pracovníkům a zaměřuje se na poradenství v dané oblasti, druhý výcvikový program je určen terapeutům a zaměřuje se na terapii poruch attachmentu. V rámci tohoto programu budou 8 výcvikových dní vést mezinárodní trenéři DDP;  terapeuti tedy budou mít zcela ojedinělou možnost získat mezinárodně platné certifikáty DDP Level I a DDP Level II (více informací o DDP můžete nalézt v angličtině na https://ddpnetwork.org/).

První běh obou výcviků 2018/2020 je naplněn.
Pokud byste měli zájem o další běh, který se bude otevírat cca na jaře 2020, je možno zasílat předběžné přihlášky na info@attachment.cz

Informace o výcvicích pro odborníky pracujícími s dětmi, které trpí poruchami attachmentu

Situace rodin, které pečují o děti v náhradní rodinné péči, se v posledních letech výrazně zlepšila. Díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012 mají pěstounské rodiny nárok na podporu a stále více organizací věnuje svou péči i osvojitelským rodinám. Společně s tím, jak se náhradní rodiny „otevírají světu“, zvyšuje se i obecné povědomí o problémech, které tyto rodiny řeší, např. o poruchách attachmentu u dětí, které utrpěly komplexní vývojové trauma, stejně tak jako poruchách chování a učení, které se na tyto poruchy váží.
Přestože v posledních letech bylo realizováno mnoho vzdělávacích aktivit v oblasti attachmentu a více náhradních rodičů i profesionálů rozumí důsledkům nenaplnění potřeb dítěte v jednotlivých obdobích jeho vývoje a tudíž i příčinám projevů dětí v náhradních rodinách, stále chybí dostatek odborníků, kteří by uměli těmto dětem a rodinám, které o ně pečují, poskytnout účinnou pomoc.
Proto SOS dětské vesničky, z.s. společně s Attachmentovým centrem ATTA přicházejí s nabídkou komplexního výcviku pro odborníky, který v sobě zahrnuje jak nejnovější znalosti o celé problematice tak i informace o možnostech terapie pro děti, které trpí poruchami attachmentu.
Výcvik povedou zkušení odborníci, kteří se již řadu let věnují problematice náhradní rodinné péče a mají i mnoholeté lektorské zkušenosti. Jsou si vědomi, že k tomu aby sociální pracovníci a terapeuti pomáhající dětem s poruchami attachmentu obstáli, potřebují ucelenou znalost celé problematiky. Jejich činnost musí vycházet z pevných teoretických základů, na kterých pak mohou vystavět svou praxi. Během výcviku se účastníci seznámí s širokou škálou účinných nástrojů, aby při své práci mohli vybírat tu nejvhodnější s ohledem na potřeby konkrétního dítěte a rodiny.

Ze zkušenosti víme, že pro mnoho lidí je náročné přijetí od teorie k praxi a začít v každodenní práci aplikovat to, s čím se seznamují během různých vzdělávání. Naším cílem proto je, aby účastníci již v průběhu výcviku zkoušeli používat nabyté znalosti a dovednosti ve své práci.
Abychom účastníky podpořili ve získání jistoty v používání jednotlivých nástrojů, věnujeme na jednotlivých setkáních velký prostor supervizi. Od účastníků očekáváme ochotu sdílet své zkušenosti s aplikací naučených metod a postupů ve své praxi.
Pro efektivní a účinnou pomoc dětem a náhradním rodinám je vhodné využívat multidisciplinární přístup. Ukazuje se, že je užitečné, pokud v jedné organizaci spolupracuje více lidí, kteří vycházejí ze stejných teoretických východisek a rozumí přínosům jednotlivých metod. Vítáme proto, že se o výcvik zajímá více lidí z jedné organizace. Velmi rádi bychom výcviky nabídli co nejširšímu počtu odborníků. Protože náklady na výcvik jsou velmi vysoké, hrozilo riziko, že by celý program mohl být pro některé z odborníků nedostupný. Proto jsme se rozhodli, že SOS dětské vesničky část nákladů pokryjí. Zájem, který ohlášení výcviku vzbudilo, nám potvrzuje, že jsme zvolili dobrou cestu.
Protože zájem v současné chvíli již výrazně převyšuje počet míst ve výcviku pro tento běh, rozhodli jsme se nastavit pravidla pro zájemce tak, abychom zachovali dostupnost výcviku pro lidi z terénu a zároveň umožnili účast co nejširšímu počtu lidí. Zároveň bychom rádi co nejdříve otevřeli za obdobných podmínek i další běh výcviků, nicméně záleží to zejména na našich finančních možnostech.

Lektoři

Odbornými garanty výcviků budou PhDr. Jana Kovařovicová a PeaDr. Petra Pávková, které mají mnoholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi s poruchami attachmentu.

PhDr. Jana Kovařovicová absolvovala studium psychologie na Karlově Univerzitě v Praze. S problematikou poruch attachmentu pracuje od roku 2004. Má dlouholeté zkušenosti s terapií poruch attachmentu, spolupracuje s řadou provázejících organizací, řadu let lektoruje semináře pro pěstouny a odborné programy pro profesionály. Má certifikát jako „Practitioner“ v DDP. 

PeaDr. Petra Pávková absolvovala studium Speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii na Karlově univerzitě v Praze. S problematikou poruch attachmentu pracuje od roku 2005.
Má mnohaleté zkušenosti v práci s traumatem, věnuje se problematice zpracováním minulosti u dětí, které zažily opuštění a ztráty, věnuje se problematice kontaktu s biologickourodinou. Spolupracuje s řadou provázejících organizací, řadu let lektoruje semináře pro pěstouny a odborné programy pro profesionály.

Pro představení jednotlivých technik terapie poruch attachmentu budou přizváni specialisté. Pro výcvik Dyadické vývojové psychoterapii budou pozváni certifikované zahraniční trenéři.Jména budou upřesněna po domluvě s prezidentem DDP Network Dr. Danielem Hughesem.

Výcviky jsou realizovány na základě partnerství SOS dětských vesniček, z.s. a Attachmentového centra ATTA.

SOS dětské vesničky, z.s.
detem@sos-vesnicky.cz
www.sos-vesnicky.cz

Attachmentové centrum ATTA
info@attachment.cz
www.attachment.cz

PORADENSKÁ VÝCVIKOVÁ SKUPINA

Komplexní výcvikový program je určen těm odborníkům, kteří poradensky pracují s dětmi s poruchami attachmentu a s jejich rodinami, zejména sociální pracovníky v doprovázejících organizacích.
Zaměří se na všechna hlavní témata, která jsou s touto problematikou spojena. První část výcviku bude věnována zejména teorii attachmentu, komplexnímu vývojovému traumatu a jeho vlivu na vývoj mozku dítěte. Dalšími tématy budou zejména poruchy chování u dětí s komplexním vývojovým traumatem, vhodné výchovné intervence, zásady terapeutického rodičovství, zpracování historie dítěte a kontakt dítěte s biologickou rodinou, školní problémy dětí s poruchami attachmentu, poruchy učení. Velká část výcviku bude věnována principům specializovaných terapeutických metod využívaných při práci s dětmi s poruchami attachmentu: dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, filiální terapie, theraplay, dotyková terapie.
Výcviková skupina bude mít max. 20 osob.

Před zahájením výcviku by měly být jednotlivé modulu akreditovány u MPSV.

celkový rozsah výcviku 192 hodin
• osm třídenních setkání, data jednotlivých setkání budou upřesněna
• doba trvání výcviku 18 měsíců
• účastnící obdrží k jednotlivým setkáním autorské materiály speciálně vytvořené pro tento výcvik
• předpokládá se individuální studium zadaných materiálů a povinné literatury mezi jednotlivými setkáními
• předpokládá se, že účastníci budou jednotlivé techniky užívat v praxi, tak aby přinášeli do supervizí příklady ze své poradenské praxe.

• Základy teorie attachmentu
• Porucha chování a učení u dětí s poruchami attachmentu
• Zpracování životního příběhu
• Práce s biologickou rodinou
• Školní problémy dětí s poruchami attachmentu
• Terapie poruch attachmentu – Dyadická vývojová psychoterapie
• Možnosti terapeutické práce s rodinou (theraplay)
• Možnosti terapeutické práce s rodinou (filiální terapie, dotyková terapie)

Daniel Hughes: Budování citového pouta, Institut fyziologické socializace 2017
Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine: Dítě v nové rodině. Grada 2013.
Nádej na uzdravenie: sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania. Návrat, 2012.

Náklady výcviku významným způsobem pokrývají SOS dětské vesničky ze svých zdrojů, proto je možné nabízet účast za mimořádně výhodnou cenu. Při rozhodování o stanovení ceny jsme se snažili výcvik udělat co nejdostupnější pro co nejširší okruh zájemců. Vzhledem k vysokému zájmu po zveřejnění předběžné informace o výcvicích stanovujeme cenu výcviku takto:
Cena pro účastníky v poradenské skupině je:
15 000 Kč pro jednoho účastníka z organizace,
17 000 Kč pro druhého zájemce z téže organizace
Třetí a další zájemci ze stejné organizace se pak mohou účastnit za plnou cenu odpovídající
přímým nákladům výcviku, tj. 46 000 Kč.

Cenu výcviku je možné hradit ve dvou splátkách, první ve výši minimálně 30% ceny nejdříve po podpisu dohody o výcviku, nejpozději do 30. 9. 2018, druhou do 31. 3. 2019.

V případě zrušení účasti na výcviku do 30. 10. 2018 činí storno poplatek 10% ceny pro příslušného uchazeče. V případě zrušení výcviku později již není možné zaplacenou částku vrátit. V případě, že účastník bez závažných zdravotních důvodů nedokončí výcvik a jeho účast byla dotována SOS dětskými vesničkami, bude po něm požadováno doplatit částku odpovídající neabsolvované části výcviku.

Cena výcviku nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s výcvikem – cestovné, ubytování apod. Nezahrnuje také poplatek za vstupní pohovor.

Poplatek za vstupní pohovor ve výši 500 Kč bude vybírán na místě po ukončení pohovoru. Poplatek za vstupní pohovor platí všichni zájemci, bez ohledu na to, zda budou do výcviku přijati.

Pro přijetí budeme zohledňovat tato kritéria:
• Odpovídající vzdělání (odborná způsobilost podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí nebo podle zákona o sociálních službách)
• Stávající praxe
• Možnost pracovat s klienty během výcviku
• Možnost spolupracovat s dalšími osobami, které absolvují tento výcvik nebo výcvik pro terapeuty
• Absolvování vstupního pohovoru

Jako podpůrné kritérium budeme zohledňovat také pořadí, v jakém byla podána přihláška (nezohledňujeme pořadí, v jakém byl indikován zájem, nicméně těm, kteří indikovali zájem, posíláme informace o postupu přihlašování s předstihem před jejich zveřejněním pro ostatní zájemce).

Přihlášky zasílejte na adresu leona.koutenska@sos-vesnicky.cz

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2018. S přihlášenými účastníky proběhne přijímací pohovor
během léta 2018. Datum bude upřesněno s ohledem na možnosti lektorek a počet přihlášených účastníků. Účast na přijímacím pohovoru je hrazena zvlášť bez ohledu na to, zda zájemce bude do výcviku přijat či nikoliv.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

TERAPEUTICKÁ VÝCVIKOVÁ SKUPINA

Komplexní výcvikový program je určen těm odborníkům, kteří terapeuticky pracují s dětmi s poruchami attachmentu a s jejich rodinami. Během výcviku je vyžadována přímá práce s klienty. Podmínkou účasti je během supervizních setkání v průběhu výcviku přinést alespoň dvě nahrávky své práce s klienty. Výhodou pro účast je předchozí absolvování dlouhodobého sebezkušenostního terapeutického výcviku.
Program výcviku zahrnuje všechna hlavní témata, která jsou s touto problematikou spojena, jako je teorie attachmentu, komplexní vývojové trauma a jeho vliv na vývoj mozku dítěte, možnosti diagnostiky poruch attachmentu u dětí a u dospělých. Podstatnou součástí je také výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii zajišťovaný certifikovanými lektory z DDP Network.
V dalších částech budou představeny principy dalších specializovaných terapeutických metod využívaných při práci s dětmi s poruchami attachmentu, např. terapie hrou, filiální terapie, theraplay, dotyková terapie. Zvláštní pozornost bude věnována zpracování historie dítěte, kontaktům dítěte s biologickou rodinou, školním problémům dětí s poruchami attachmentu a poruchám učení.
Na téměř všech setkáních je prostor pro supervizi využívání naučených postupů.

Mezinárodní certifikáty DDP I a DDP II (https://ddpnetwork.org/professionals/training/)

• celkový rozsah výcviku 280 hodin včetně supervize
11 setkání ( 9x 3 dny, 2x 4 dny), data jednotlivých setkání budou upřesněna
• doba trvání výcviku 24 měsíců
• max. 21 osob v jedné výcvikové skupině
• účastnící obdrží k jednotlivým setkáním autorské materiály speciálně vytvořené pro tento výcvik
• předpokládá se individuální studium zadaných materiálů a povinné literatury mezi jednotlivými setkáními, práce v peer skupinách a terapeutická práce s klienty
• nutným předpokladem úspěšného absolvování výcviku je minimálně 3x prezentovat vlastní videonahrávky z průběžné práce s klienty s poruchami attachmentu a vypracování kazuistické práce v rozsahu 20 stran o aplikaci získaných terapeutických metod při práci s dětmi s poruchami attachmentu

• Základy teorie attachmentu
• Základy rodinné terapie poruch attachmentu (dyadická vývojová psychoterapie)
• Dyadická vývojová psychoterapie, level I.
• Diagnostika poruch attachmentu
• Dyadická vývojová psychoterapie, level II
• Zpracování životního příběhu
• Práce s biologickou rodinou
• Školní problémy dětí s poruchami attachmentu
• Terapeutická hra – Theraplay
• Terapie hrou a filiální terapie
• Dotyková terapie

Daniel Hughes: Budování citového pouta, Institut fyziologické socializace 2017
Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine: Dítě v nové rodině. Grada 2013.
Nádej na uzdravenie: sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania. Návrat, 2012.

Náklady výcviku významným způsobem pokrývají SOS dětské vesničky ze svých zdrojů, proto je možné nabízet účast za mimořádně výhodnou cenu.
Cena pro účastníky v terapeutické skupině bude 25 000 Kč pro prvního zájemce z organizace.
Druhý zájemce ze stejné organizace bude mít cenu 30 000 Kč.
Další zájemci se mohou účastnit za plnou cenu odpovídající přímým nákladům výcviku, tj. 60 000 Kč.
V případě více zájemců z jedné organizace bude rozhodovat organizace o tom, který účastník využije dotované místo.

Cenu výcviku je možné hradit ve dvou splátkách, první ve výši minimálně 30% ceny nejdříve po podpisu dohody o výcviku, nejpozději do 30. 9. 2018, druhou do 31. 3. 2019.

V případě zrušení účasti na výcviku do 30. 10. 2018 činí storno poplatek 10% ceny pro příslušného uchazeče. V případě zrušení výcviku později již není možné zaplacenou částku vrátit. V případě, že účastník bez závažných zdravotních důvodů nedokončí výcvik a jeho účast byla dotována SOS dětskými vesničkami, bude po něm požadováno doplatit částku odpovídající neabsolvované části výcviku.

Cena výcviku nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s výcvikem – cestovné, ubytování apod. Nezahrnuje také poplatek za vstupní pohovor.

Poplatek za vstupní pohovor ve výši 500 Kč bude vybírán na místě po ukončení pohovoru. Poplatek za vstupní pohovor platí všichni zájemci, bez ohledu na to, zda budou do výcviku přijati.

Pro přijetí budeme zohledňovat tato kritéria:
• Odpovídající vzdělání (výhodou je absolvování dlouhodobého sebezkušenostního terapeutického výcviku)
• Stávající praxe
• Možnost pracovat s klienty během výcviku
• Možnost spolupracovat s dalšími osobami, které obdobný výcvik absolvovaly v minulosti nebo ho absolvují v současnosti, ideálně v kombinaci terapeut + poradce
• Absolvování vstupního pohovoru

Jako podpůrné kritérium budeme zohledňovat také pořadí, v jakém byla podána přihláška (nezohledňujeme pořadí, v jakém byl indikován zájem, nicméně těm, kteří indikovali zájem, posíláme informace o postupu přihlašování s předstihem před jejich zveřejněním pro ostatní zájemce).

Přihlášky zasílejte na adresu leona.koutenska@sos-vesnicky.cz

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2018. S přihlášenými účastníky proběhne přijímací pohovor
během léta 2018. Datum bude upřesněno s ohledem na možnosti lektorek a počet přihlášených účastníků. Účast na přijímacím pohovoru je hrazena zvlášť bez ohledu na to, zda zájemce bude do výcviku přijat či nikoliv.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

DYADICKÁ VÝVOJOVÁ TERAPIE, terapie DDP, výcvik DDP, attachment